Algemene voorwaarden

1. Kap / MKB advocatuur, hierna te noemen: Kap, is de handelsnaam van Advocatenkantoor Kap BV (KvK nr. 02057391).

2. Onder ‘het kantoor’ wordt verstaan: Kap.

3. Onder ‘de advocaten’ worden verstaan de advocaten en juristen werkende voor en/of behorende bij Kap.

4. De ‘cliënt’ is de contractspartij van het kantoor.

5. Het ‘honorarium’ is de financiële vergoeding, exclusief BTW en kantoorkosten, die het kantoor ter zake van de uitvoering van de opdracht en diensten bij de cliënt in rekening brengt, op basis van het in art. 17 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

6. De ‘diensten’ zijn alle door het kantoor aan de cliënt geleverde producten, alsmede alle andere door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt worden verricht.

7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het kantoor aan de cliënt en op alle overeenkomsten en overige ontstane rechtsverhoudingen tussen het kantoor en de cliënt.

8. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

9. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

10. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door het kantoor is aanvaard.

11. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht te zijn verleend aan Kap, dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de opdracht wordt uitgevoerd door een advocaat en/of een jurist van het kantoor dan wel dat deze onder hun verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd door anderen werkzaam voor het kantoor of door derden in opdracht van het kantoor met inbegrip van onderlinge afstemming, waarneming en samenwerking. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

12. De cliënt kan geen aanspraken geldend maken tegen vroegere of huidige aandeelhouders of bestuurders van Kap, dan wel tegen medewerkers van Kap, dan wel tegen hun partners of erfgenamen.

13. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan de door of namens Kap, de advocaten, juristen, medewerkers en derden verrichte werkzaamheden.

14. Bij de keuze van in te schakelen derden zal door het kantoor de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Het kantoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Het kantoor is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te accepteren.

15. De aansprakelijkheid van het kantoor en de advocaten voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van een overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door het kantoor gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Het kantoor is tegen aansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot het bedrag van € 10.000,- of, indien het door het kantoor in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dit honorarium over de laatste zes maanden met een maximum van € 200.000,-. Ingeval van opzet of grove schuld van een of meer advocaten van het kantoor gelden de hiervoor in dit artikel omschreven beperkingen niet. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door het desbetreffende kantoor bij de uitvoering van een overeenkomst dan wel het verrichten van diensten gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

16. Alle aanspraken jegens het kantoor vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende producten of diensten.

17. Het door het kantoor aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door het kantoor gehanteerde meest recente standaarduurtarief. Afwijkingen van het standaarduurtarief dan wel van de berekeningswijze kunnen met de cliënt worden overeengekomen, mits deze schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd. Het standaarduurtarief kan worden verhoogd door vermenigvuldiging met een factor die afhankelijk is van de ervaring of het specialisme van de uitvoerend advocaat, het financiële belang of de mate van spoedeisendheid. Door het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten, waaronder deurwaarderskosten en griffierechten, zullen afzonderlijk en onmiddellijk in rekening worden gebracht. Daarnaast zal een door het kantoor jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten. Reiskosten worden gefactureerd op basis van 50% van het geldend uurtarief. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Periodieke contracten betreffende te verlenen rechtsbijstand worden, indien geen opzegging of een andere vorm van beëindiging heeft plaatsgevonden, steeds met eenzelfde periode verlengd waarop het alsdan geldende tarief van toepassing is. Bij vaste bedragen geldt dat deze bij verlenging worden aangepast in relatie tot het alsdan geldende uurtarief.

18. De door het kantoor verzonden declaraties dienen, zonder beroep op opschorting of verrekening en zonder aftrek of korting, binnen tien dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien het kantoor over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van de desbetreffende vordering, dan wel een door de rechter vastgesteld bedrag vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.

19. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of in verband met die rechtsverhouding kunnen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden.

Opgesteld te Groningen op 1 maart 2016.

Neem contact op

+31 (0)50 - 311 04 41
info@kap-advocatuur.nl